Social- og indenrigsminister Astrid Krag har igangsat arbejdet med en ny fondsstrategi og inviterer alle fonde til tættere dialog og samarbejde.

Filantropi og rettigheder til velfærd er to ganske forskellige ting. Som social- og indenrigsminister og som folketingsmedlem er jeg ansvarlig for at sikre udsatte menneskers rettigheder. Men vi politikere skal gå længere end det. Vi skal investere i mennesker – vi skal investere i det enkelte menneskes ressourcer. Og det er her, fondene kommer ind i billedet.

Myndighederne, fonde og civilsamfundet spiller forskellige roller. Sådan er det, og sådan skal det være. Men vi skal ikke desto mindre spille sammen og blive bedre til det. Meget bedre.

Derfor er jeg i gang med at lægge sidste hånd på en ambitiøs fondsstrategi, der indeholder en række helt nye initiativer, der skal styrke ministeriets dialog og samarbejde med fonde. Og alle inviteres med i den dialog og i det samarbejde – uanset størrelse, økonomi og profil. Jeg er bevidst om, at fondene er ganske forskellige. Derfor vil det, vi i ministeriet kan tilbyde fondene i regi af fondsstrategien også afhænge af de ønsker og spørgsmål, som den enkelte fond henvender sig med.

Myndighederne, fonde og civilsamfundet spiller forskellige roller. Sådan er det, og sådan skal det være. Men vi skal ikke desto mindre spille sammen og blive bedre til det. Meget bedre.

Det centrale i fondsstrategien vil være, at ministeriet vil stille faglig rådgivning og sparring til rådighed for fonde. Det kan være i forhold til de indsatser, fonde selv udvikler. Eller i forhold til de projekter, fonde bevilliger midler til. Og rådgivningen kan omfatte en bred faglig palette, lige fra målgruppebehov og evalueringer til juridiske spørgsmål og sociale investeringsprogrammer.

Vi vil også invitere til temamøder, hvor vi samler myndigheder, civilsamfundsaktører og fonde til et arrangement med fokus på et specifikt tema, fx en bestemt målgruppe. Udviklings- og Investeringsprogrammerne skal også inddrage fonde mere – og åbne op for, at fondes indsatser og metoder kan videreudvikles her, eller omvendt, at fonde kan bidrage med midler til større udbredelse af sociale indsatser. Endelig vil vi inddrage fonde mere systematisk i interessentinddragelsen – hvis man er interesseret i det. Alt i alt vil vi blive mere tydelige omkring, hvor vi ser videnshuller og behov – og hvor fonde kan bidrage til at løfte.

Vi håber naturligvis på noget ”til gengæld”. Vi håber på, at fonde og deres bevillingsmodtagere benytter sig af solide evalueringsdesigns, og at den data, der indsamles, kan deles med ministeriet. Selvfølgelig inden for rammerne af GDPR. Her må der ikke være slinger i valsen. På den måde vil data fra fondes indsatser styrke viden om målgrupper og om effekter af forskellige indsatser.

Formålet med en ny fondsstrategi er først og fremmest at dele viden med hinanden. Til gavn for udsatte og sårbare mennesker i det danske samfund. Viden om hinandens indsatser og projekter. Viden om de mange forskellige målgrupper. Viden om, hvad der virker – og hvad der ikke virker. Der mangler desværre stadig meget viden på socialområdet, selvom der er sket markante forbedringer i de senere år. Og vi har faktisk i Social- og Indenrigsministeriet nogle gode og velafprøvede redskaber til at sikre, at vi får bedre viden om virkningen af sociale indsatser. Det, tror jeg, at vi kunne blive bedre til at dele med fonde. Så vi sammen kan få lukket nogle flere af de videnshuller, der er på socialområdet i dag.

Vi håber naturligvis på noget ”til gengæld”. Vi håber på, at fonde og deres bevillings-modtagere benytter sig af solide evalueringsdesigns, og at den data, der indsamles, kan deles med ministeriet.

I regeringen har vi forsøgt at sætte turbo på vidensbaserede sociale indsatser og på sociale investeringer. De hænger uløseligt sammen. Vi har nemlig brug for viden om, hvad der virker, for at kunne investere i sociale indsatser, der hjælper mennesker til et bedre liv. Det gælder både investeringer fra politisk side og fra fondssektoren.

Vi må fra politisk side nok erkende, at satspuljen ofte var kendetegnet af kortsigtede lappeløsninger – og af mangel på systematisk vidensopsamling fra indsatserne. Derfor prioriterer vi i dag at udvikle og udbrede indsatser over en årrække i Udviklings- og Investeringsprogrammerne. Vi forsøger at fremme markedet for sociale investeringsprogrammer, bl.a. i regi af Den Sociale Investeringsfond. Og endelig vil vi nu understøtte bedre vidensdeling og tværgående samarbejder mellem socialområdets mange aktører.

Vi håber også, at nogle fonde vil øge deres investeringer i indsatser, der virker for udsatte mennesker. For eksempel i regi af sociale investeringsprogrammer. Fonde har ganske naturligt nogle andre muligheder end myndighederne. Det kan for eksempel være et friere spillerum til at afprøve nye, innovative løsninger. Til at tage en større risiko. Eller det kan være et mere langsigtet perspektiv på, hvornår en indsats er færdigudviklet, eller hvornår en indsats’ effekter skal kunne ses ude i virkeligheden. Det fritager ikke os politikere eller myndighederne fra at tænke innovativt og langsigtet. Men det kan gå endnu stærkere og gøres endnu bedre, hvis vi er flere, der løfter sammen. Det håber jeg, fondene vil være med til.

Vi håber også, at nogle fonde vil øge deres investeringer i indsatser, der virker for udsatte mennesker. For eksempel i regi af sociale investeringsprogrammer.

Nu har jeg talt meget om viden og effekter. Jeg tror, at filantropi blandt andet er at investere i ethvert menneskes egne ressourcer – og i at ethvert menneske får et godt liv. For at kunne hjælpe udsatte mennesker med at få et godt liv er det selvfølgelig afgørende at vide, hvad der reelt virker. Men alt kan ikke gøres op i data og effekter. Nogle gange har vi at gøre med akutte eller helt basale behov. Som en seng at sove i, et varmt måltid mad eller en at snakke med. Det sociale arbejde finder sted i mange forskellige grene af samfundet – også i de fællesskaber, som tilbydes af idrætsklubber, foreninger og sociale tilbud. Her løfter fonde også i meget høj grad med støtte til mange vigtige civilsamfundsorganisationer. Det vil jeg gerne takke for.

Nu ser jeg frem til at gøre vores strategi til virkelighed. Lad os gerne høre fra jer, om I kan se nogle perspektiver i vores initiativer. Og så vil jeg gerne opfordre alle gode kræfter til at gå ind i et aktivt samarbejde omkring vidensbaserede sociale indsatser og investeringer – til glæde og gavn for både den enkelte og samfundet.


Opdatering

Social- og Indenrigsministeriet fondsstrategi blev lanceret den 9. oktober 2020.
Læs mere på ministeriets hjemmeside