Det danske fondslandskab er under forandring. Og det går stærkt. Den 2. december afholder Fondenes Videnscenter konferencen ”Fondsdanmark i forandring” med fokus på, hvordan fonde og øvrige samfundsaktører sammen løfter komplekse udfordringer.

Debatindlæg af Esther Nørregård-Nielsen, direktør i Oak Foundation Denmark, Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania, Søren Kaare-Andersen, adm. direktør i Bikubenfonden og Bo Rygaard, adm. direktør i Dreyers Fond.

Vi skal løse nutidens og fremtidens problemer i fællesskab. Det står kun tydeligere, efter at en global pandemi har fejet hen over kloden. Og stadig er nærværende. Alle fik et ’wake up call’ – og også flere filantropiske aktører viste samfundssind ved at støtte hurtigt, meget, og hvor behovet var størst.

Akuthjælpen under corona-krisen er heldigvis ikke hverdagskost. Men det er et godt eksempel på, hvordan fonde og filantropiske aktører også bidrager til udviklingen af samfundet. Sidste år uddelte de samlet i alt 19,6 milliarder kroner til et bredt udsnit af projekter og indsatser fra små lokale initiativer til landsdækkende indsatser, der skal løse nogle af vores mest komplekse samfundsproblemer som for eksempel hjemløshed, ulighed i uddannelse, ensomhed, sundhed og klima.

Det sker eksempelvis, når Bikubenfonden indgår partnerskaber med kommuner om at nytænke støtten til anbragte unge. Når Oak Foundation Denmark og Dreyers Fond sikrer retshjælp og mad til gadens folk via Stenbroens Jurister og Junk Food. Og når den filantropiske forening Realdania giver en grøn indsprøjtning, så byggebranchen kan afprøve nye bæredygtighedsværktøjer som livscyklusanalyser og DGNB-certificering

Fonde og filantropiske foreninger er et vigtigt tandhjul i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund i samarbejde med det offentlige, det private marked og civilsamfundet. Det forpligter både i forhold til at tage ansvar for samfundsudviklingen og i forhold til åbenhed og transparens. Begge dele har været i markant udvikling i de seneste ti år.

Stor tillid og forventning

Som filantropiske bidragsydere kan vi spille en særlig rolle, fordi vi har mulighed for at tænke langsigtet og bidrage med de risikovillige midler, der i de øvrige sektorer kan skabe rum og økonomi til at undersøge og eksperimentere på kerneområder. Den rigtige filantropiske støtte kan hjælpe til nye veje og metoder. Og der bliver regnet med os.

Både befolkningen og de øvrige aktører i samfundet regner med, at fondene bidrager til den fælles problemløsning. Den seneste kendskabsmåling fra Fondenes Videnscenter viser, at tilliden til fondene er tæt på at være på niveau med tilliden til domstolene og politiet.

Ved komplekse problemer, som ikke én enkelt part kan løse alene, kan vi bidrage med mere end kapital ved at samle aktører på tværs af sektorer for at samarbejde bredt om nye løsninger. Et eksempel er Hjem til Alle Alliancen, hvor flere fonde er gået sammen med både myndigheder, den almene boligsektor og private aktører for at sætte en stopper for den stigende hjemløshed.

Forskellige mod fælles mål

Fonde og filantropiske foreninger er i sagens natur forskellige, og pengene kommer forskellige steder fra. Desuden er arbejdsfelterne og tilgangen langtfra ens. Men fællesnævner er, at vi ønsker at tage medansvar for samfundets komplekse problemer.

En del af de seneste års udvikling er da også, at fonde er blevet meget bedre til at slå pjalterne sammen, når arbejdsfelter krydser. Det er positivt og styrker den samlede effekt, vi kan skabe.

Trods de dilemmaer og udfordringer, der kan være i både sektorernes og de enkelte fondes forskellige rammebetingelser, tror vi på, at samarbejde er en fordel, og at de sværeste opgaver løses bedst i fællesskab. Og det gælder endnu mere i morgen end i går.