BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK FOR FONDENES VIDENSCENTER

I Fondenes Videnscenter arbejder vi aktivt med en bæredygtig tilgang til at drive videnscentrets aktiviteter og egen organisation. Fondenes Videnscenters indsatspunkter til øget bæredygtighed tager udgangspunkt i en vurdering af på hvilke områder (E, S og G), vi har det største bæredygtighedsaftryk og dermed størst mulighed for at arbejde med vores bæredygtighedsaftryk.

Bæredygtighedsaftryk i egen drift

Fondenes Videnscenter er en medlemsorganisation med få ansatte og vi har adresse i et kontorfællesskab, hvor mange mennesker deler de samme ressourcer. Det betyder, at vi i egen drift har et begrænset bæredygtighedsaftryk på miljøet (E) og diversitet og inklusion (S), men som medlemsforening har et stort fokus på god governance (G). Det gælder både i forhold til medlemsdemokrati og involvering i foreningens udvikling.

Bæredygtighedsaftryk i foreningens aktiviteter

Samtidig har foreningen mangeartede aktiviteter relateret til udgivelser af vidensprodukter, vidensformidling til medlemmer og omverdenen samt en bred vifte af faglige netværk, møder og events samt medlemsrettede aktiviteter. Her er det bæredygtighedsaftrykket i forhold til miljøet (E) og diversitet og inklusion (S), der er i fokus.

Indsats

På den baggrund har Fondenes Videnscenter identificeret de væsentligste punkter, hvor foreningen oplever at have størst bæredygtighedsaftryk – både i forhold til foreningens ESG-belastning og i forhold til at have et positivt aftryk igennem foreningens formålsbestemte aktiviteter.

BÆREDYGTIGHED I EGEN DRIFTSAKTIVITET

Medlemsinddragelse, governance og bestyrelse

1. For at understøtte foreningens interne sammenhængskraft, diversitet og inklusion, samt mindske ressourcespild i foreningens egen driftsaktivitet, inddrages medlemmerne i udviklingen af nye indsatser og produkter, for derigennem at sikre at aktiviteten vil være af bred relevans og at der er interesse for at anvende det færdige produkt.

2. I sammensætningen af bestyrelsen for Fondenes Videnscenter er det et bærende princip, at der er en ligelig kønsfordeling, hvilket vil sige, at det underrepræsenterede køn er repræsenteret i bestyrelsen med mindst 40%.

3. Bestyrelsen skal afspejle medlemsfondenes geografiske bredde.

4. Som et led i bestyrelsesmedlemmernes kompetenceprofil er det et krav, at bestyrelsesmedlemmerne har en bred samfundsindsigt.

5. Ud fra disse principper er det vores ambition, at bestyrelsen for Fondenes Videnscenter kan afspejle forskellighederne i medlemskredsen og bidrage med forskellige perspektiver til vores arbejde.

BÆREDYGTIGHED I FORHOLD TIL FORENINGENS AKTIVITETER
Netværksmøder og arrangementer

1. For at fremme inklusion og forskellighed bestræber vi os på at sikre diversitet i køn, etnicitet, alder og baggrund blandt vores talere, debattører og oplægsholdere til netværksmøder og arrangementer.

2. Vi prioriterer tilgængelighed for alle deltagere til vores store nøgleevents med +100 deltagere. Det sker ved at vælge steder, som er let tilgængelige via offentlig transport og for personer med funktionsnedsættelse samt en række konkrete tiltag, der afstemmes efter stedet og arrangementets indhold og art.

3. For at mindske klimaftrykket ved tilbyder vi grøn mad til vores store nøgleevents med +100 delta-gere, og så vidt muligt også til netværksmøder og andre møder med forplejning. Der tages hensyn til allergier og forskellige kostpræferencer. Vi sørger desuden for vegetariske muligheder. For at mindske madspild har vi en separat tilmelding til programdele med forplejning.

4. Vi tager aktivt stilling til, hvad der skal produceres af trykt materiale til foreningens aktiviteter. Samtidig tilbyder vi digitale mødeprogrammer og begrænser trykt materiale, der kun bruges én gang.

5. For at minimere mængden af rejsedage tilbyder Fondenes Videnscenter, når det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til mødets indhold og formål, digitale møder som et alternativ til fysiske arrangementer.

6. FVC inkluderer bæredygtighedsperspektiver i de tematikker, der tages op i forskellige fondsnet-værk, webinarer, events og samarbejder, som foreningen driver og faciliterer, for på den måde at inspirere og bidrage til at fremme bæredygtighed i almennyttige indsatser mv.

7. FVC faciliterer et fondsnetværk om verdensmål og bæredygtighed, der er åbent for alle interesserede, uddelende fonde.

Analyse og formidling

1. Fondenes Videnscenter arbejder med formidling om og analyse af danske fonde, og i det arbejde forsøger vi at minimere klimaftrykket fra trykte materialer ved at udgive analyser og lignende materialer digitalt. Annoncering og vidensformidling sker næsten udelukkende digitalt frem for i trykte medier.

2. I vores formidling om de danske fonde, og i forskellige fondsnetværk og -samarbejder, inkluderes fokus på ESG ved at fortælle om fondenes og bevillingsmodtagernes arbejde med bæredygtig udvikling. På den måde kan FVC hjælpe med at inspirere til og dele viden om bæredygtighed i almennyttige indsatser.