Lovstof

Her kan du læse om aktuelle lovgivningsprocesser, der har indflydelse på fondenes rammevilkår. Indholdet på siden opdateres løbende af Advokatfirmaet HjulmandKaptain.

Lovgivning - DK


Lagerbeskatning af værdistigninger på fast ejendom
Aftale om en ny ret til tidlig pension af 10. oktober 2020.
Resume
I "Aftale om en ny ret til tidlig pension" af 10. oktober 2020 indgået mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og enhedslisten er det på side 10 anført, at "tidlig pension" skal finansieres ved bl.a. at indføre lagerbeskatning af ejendomsavancer fra 2023. Der er i udgangspunktet ingen undtagelser til, hvem der er omfattet, og ejendomsbesiddende fonde, vil derfor løbende skulle betale skat af værdistigninger på deres ejendomme. Dette vil belaste likviditeten i fondene, når nogle af de midler, der kunne være brugt til drift eller uddelinger, i stedet skal indbetales som skat på ejendomsværdistigninger.

Status
Aftalen er indgået mellem forligspartierne som en stemmeaftale, der forpligter partierne til at stemme for de nødvendige lovforslag mv. Det vides ikke, hvornår lovforslag til implementering af forliget vil blive fremsat.

Kommunal moms og fondsdonationer
Bekendtgørelse nr. 2091 af 13/12-2020 om momsrefusions-ordning for kommuner og regioner
Resume
Efter bekendtgørelsens § 5 stk. 5 forlænges muligheden for at lade moms af fondsfinansierede driftstilskud indgå i momsrefusionen til udgangen af 2024. Ordningen har hidtil været gældende til udgangen af 2020. Øvrige kommunale eller regionale udgifter til moms ved køb af vare- og tjenesteydelser, der er fondsfinansieret, kan fortsat ikke indgå i momsrefusionen. Udgifter til købsmoms uden for skoleområdet er således fortsat noget, fonde skal forholde sig til i forbindelse med donationer til kommuner og regioner.

Status
Bekendtgørelsen er publiceret og træder i kraft den 1. januar 2021.

Forbud mod modtagelse af donationer fra donorer, der modarbejder demokrati og menneskerettigheder
L 81 Forslag til lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer.
Resume
Efter lovforslaget optages fysiske og juridiske personer, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, på en offentlig forbudsliste. Der ikke noget til hinder for at danske fonde, foreninger mv. kan optages på forbudslisten. Der er ikke ansvar forbundet med at være på forbudslisten, men modtagelse af donationer gøres strafbar med bøde. SKAT kan videregive oplysninger til Udlændingestyrelsen om almennyttige foreninger og fondes modtagelse af mere end 20.000 kr. fra samme udenlandske gavegiver.

Status
Lovforslaget er 1. behandlet og henvist til udvalgsbehandling den 19. december 2020. Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg har den 9. februar 2021 afgivet betænkning, der nu er tilgængelig. Lovforslaget er af et flertal indstillet til vedtagelse med ikrafttrædelses-datoen ændret til 15. marts 2021. Lovforslaget skal 2. behandles 2. marts 2021 og 3. behandles 9. marts 2021.

Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde
Lov nr. 1836 af 08.12. om ændring af aktie-avancebeskatningsloven og forskellige andre love.
Resume
Loven indebærer, at der ved arv eller gave kan overdrages aktier i selskaber, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond uden samtidig betaling af skatter eller afgifter. Beskatningen udskydes i stedet, til fonden modtager udbytte på aktierne eller sælger aktierne.

Status
Loven er vedtaget 3.12.2020 med de i betænkningen fremsatte to ændringsforslag. Loven er kundgjort i Lovtidende som Lov nr. 1836 af 08.12.2020.

Anbringelses-bekendtgørelsen
Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.
Resume
Anbringelsesbekendtgørelsen definerer i hvilke aktiver de ikke erhvervsdrivende fonde må have anbragt deres midler, og hvem der må forvalte disse aktiver. Den nye bekendtgørelse ændrer på fordelingen af af aktiver, således at det bliver tilladt nu at have op til 75% mod tidligere 50% af midlerne anbragt i bl.a. erhvervsobligationer og aktier. Grænsen på 15% i samme selskab fastholdes, men udvides til også at omfatte aktier mv. i samme koncern.

Status
Bekendtgørelsen er underskrevet og offentliggjort den 28. oktober 2020 – og er trådt i kraft den 1. november 2020

Krav om dataetisk redegørelse
Lov nr. 741 af den 30. maj 2020 om ændring af årsregnskabsloven.
Resume
Med lov nr. 741 gennemføres et krav om, at virksomheder og herunder erhvervsdrivende fonde, der efter årsregnskabslovens § 7 defineres som store virksomheder, fra og med regnskabsår, der begynder den 1. januar 2021 eller senere, skal udarbejde en redegørelse for virksomhedens/fondens politik for dataetik.

Status
Loven er trådt i kraft den 1. juli 2020

Kontrolpakken
Lov nr. 642 af 19. maj 2020 om ændring af årsregnskabsloven, selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, revisorloven og forskellige andre love.
Resume
Med lov nr. 642 får Erhvervsstyrelsen en række udviddede beføjelser til i forbindelse med modtagelsen af årsregnskaber at kontrollere overholdelse af bl.a. Lov om Erhvervsdrivende Fonde, til at benytte ekstern bistand, meddele påbud og hvis det indsendte indeholder så alvorlige fejl eller mangler, at dokumentet er groft misvisende, at trække dokumentet/årsrapporten tilbage fra offentliggørelse. De skærpede konsekvenser af manglende overholdelse af Lov om Erhvervsdrivende Fonde bør i fondene øge direktions og bestyrelsens opmærksomhed på overholdelse af de relevante regelsæt i alle detaljer, når der udarbejdes årsregnskab, så eksterne undersøgelser, påbud og lignende kan undgås.

Status
Loven er trådt i kraft den 01.07.2020

Justerede anbefalinger for god fondsledelse
Anbefalinger for God Fondsledelse 2020
Resume
Anbefalingerne for god Fondsledelse har undergået deres første justering siden de første anbefalinger fra december 2014. De justerede anbefalinger finder anvendelse i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for 2020. Ud over at præcisere en række anbefalinger og forklaringer, herunder bl.a. følg eller forklar princippet, er der indført en hel ny anbefaling 2.1.2, hvorefter bestyrelsen anbefales at forholde sig til fondens kapitalforvaltning på kort og lang sigt.

Status
Anbefalingerne er trådt i kraft den 17. juni 2020