Måske har du hørt om fondsmoms, men hvad er det, og hvorfor findes det? Vi giver et kort svar her. Hvis du vil vide mere eller er i tvivl om en bevilling, kan du finde vores vidensnotat nederst i artiklen.

Hvorfor har vi fondsmoms?

Fondsmoms er en særlig regel i Danmark, der sikrer, at når fonde giver penge til kommuner eller regioner, så skal der betales en ekstra moms på 17,5 %. Denne regel er indført for at skabe lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private aktører ved kommunale projekter. Reglen forhindrer, at kommuner får en økonomisk fordel ved at modtage fondsmidler uden moms, hvilket ville kunne skævvride konkurrencen i forhold til private virksomheder.

Hvordan fungerer ordningen?

Når en fond giver en bevilling til en kommune, trækkes fondsmoms automatisk af bevillingen. En gennemsnitssats på 17,5% bruges for enkelhedens skyld. Efter fratrækning behandles bevillingen som andre kommunale midler, med refusion af eventuel købsmoms.

Hvad er omfattet af ordningen?

Som udgangspunkt er alle bevillinger til kommuner fra fonde, foreninger og lignende omfattet af fondsmomsordningen. Dog er der visse undtagelser. Der skal ikke betales fondsmoms i følgende tilfælde:

  • Når en bevilling er givet til formål, der er omfattet af den almindelige momspligt.
  • Når en bevilling er givet til formål, der er undtaget fra momsrefusionsordningen.
  • Når en bevilling er givet af institutioner, der opererer på et offentligretligt grundlag.

Specifikke aktiviteter i kommuner og regioner, såsom busdrift, færgedrift, og ældreboliger, er også undtaget.

Konsekvenser ved køb af momsbelagte ydelser for en bevilling

En fondsbevillings købekraft kan variere afhængigt af, hvordan midlerne bruges. Hvis en bevilling anvendes til køb af momsbelagte varer og ydelser, vil kommunen kunne få refunderet købsmomsen, hvilket kan øge bevillingens værdi. Omvendt, hvis bevillingen bruges til ikke-momsbelagte ydelser, vil der ikke være nogen refusion, og bevillingens købekraft reduceres med 17,5 %.

Er alle fondsbevillinger til kommuner omfattet af ordningen?

I princippet ja, men der er undtagelser. Aktiviteter som busdrift og færgedrift samt visse sundhedsydelser er undtaget fra ordningen. For en detaljeret liste over undtagelserne og for at afklare om en konkret bevilling falder ind under fondsmomsordningen, kan du dykke dybere ned i vidensnotatet, som indeholder nyttige tabeller og værktøj.

Er du i tvivl om din bevilling er omfattet af fondsmoms? Du kan finde en liste over undtagelser og et afklaringstræ i vidensnotatet her.