Fondenes og de fondslignende foreningers kapitalforvaltning er grundlaget for, at de kan støtte og igangsætte almennyttige projekter og initiativer.

I analysen Fondes og fondslignende foreningers kapitalforvaltning kigger vi nærmere på kapitalforvaltningen hos en række små og store danske fonde og foreninger. Undersøgelsen er gennemført i perioden fra den 14. oktober 2019 til den 14. januar 2020.

262,1 mia. kr. i investerede midler

I alt 31 fonde og fondslignende foreninger har bidraget til undersøgelsen. De forvaltede i 2019 en samlet formue på 603,7 mia. kr., hvoraf de 262,1 mia. kr. er investerede midler. De resterende 341,6 mia. kr. er bestemmende ejerandele af virksomheder.

Der findes ikke et overblik over den samlede fondskapital i Danmark. Derfor er det ikke muligt at sige, hvor meget undersøgelsen dækker af den samlede investerede fondskapital i 2019. Undersøgelsen giver ikke desto mindre et interessant og væsentligt indblik i fondenes investeringer. Ikke mindst set i lyset af, at deltagerne i undersøgelsen er en række af de største fonde og foreninger, når det kommer til almennyttige bevillinger. I 2018 bevilgede de således samlet ca. 9,5 mia. kr. – svarende til 56 % af alle bevillingerne fra de danske fonde og fondslignende foreninger.

Fondene øger deres fokus på ESG og impact-investeringer

Analysen viser bl.a., at over halvdelen af de 31 fonde i undersøgelsen foretog impact-investeringer. Dvs. investeringer, der ud over at give et økonomisk afkast også understøtter ikke-økonomiske formål som f.eks. miljømæssig og social bæredygtighed. 61 % svarer desuden, at de gerne vil enten begynde at foretage impact-investeringer eller øge andelen af impact-investeringer. Fondene havde samlet set impact-investeringer for 3,1 mia. kr. i 2019.

Analysen viser også, at knap halvdelen af de deltagende fonde og fondslignende foreninger har fokus på FN’s verdensmål i deres investeringer. Det er især de større fonde, der har fokus på verdensmålene, og de har ofte fokus på flere end et af verdensmålene.

Samtidig har 65 % svaret, at de har integreret ESG i deres kriterier for investeringer, mens 58 % har oplyst, at de screener investeringerne i forhold til ESG-parametre.

Undersøgelsen viser, at det først og fremmest er de store fonde, der har impact-investeringer. Flere fonde udtrykker interesse for den type investeringer, men nævner en række barrierer. Bl.a. at det er vanskeligt at finde de rigtige projekter, der passer med fondens eller foreningens fokus, idet de ofte tilstræber, at impact-investeringerne flugter med deres filantropiske fokus.


Kilder:

  • Fondenes Videnscenter