Vi ønsker, at Fondenes Videnscenter skal være den samlende forening for filantropiske fonde og foreninger i Danmark. Derfor er vi altid åbne for nye medlemmer.

Medlemsfordele

Som medlem har jeres fond eller forening følgende fordele:

Adgang til fondsnetværk

 • Bl.a. netværk for fondsdirektører og netværk for administrationschefer
 • Samt en række andre netværk på fag- og uddelingsområder

Viden og inspiration

 • Adgang til dialog og sparring med videnscentrets sekretariatet om emner, der optager jeres fond eller forening
 • Hjælp til konkrete aktiviteter og udfordringer, hvor der ønskes kontakt til andre fonde eller foreninger med erfaringer eller lignende udfordringer
 • Adgang til specialiserede seminarer og debatmøder om aktuelle emner samt til specialiserede workshops
 • Løbende orientering om aktuelle emner, der vedrører filantropiske fonde og foreningers rammevilkår (lovgivning mv.), samt ny viden og inspiration om fonde og filantropi i Danmark og internationalt
 • Baggrundsnotater og analyser

Som medlem bidrager I desuden til at øge den generelle viden i samfundet om almennyttigt uddelende fonde og foreningers arbejde og rammevilkår. Herunder om deres samfundsbidrag og deres betydning for samfundsudviklingen.

Betingelser for medlemskab

Ønsker din fond eller forening at blive medlem, skal I opfylde en række kriterier:

 • I skal være omfattet af Lov om erhvervsdrivende fonde, Lov om fonde og visse foreninger eller Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
 • I skal have hjemsted i Danmark
 • I skal have et eller flere vedtægtsmæssige formål, som er samfundsnyttige
 • I skal ved indmeldelse redegøre for, hvordan I forholder jer til de anbefalinger for god fondsledelse, som Komitéen for god Fondsledelse vedtager (ud fra princippet følg eller forklar)

Det er Fondenes Videnscenters bestyrelse, der vurderer, om nye medlemmer opfylder kriterierne for medlemskab.

Ansøg om medlemskab

Download Ansøgningsskemaet og send det udfyldt til direktør Hanne Elisabeth Rasmussen på her@fondenesvidenscenter.dk

Kontingent

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent. Kontingentet baseres på en trappemodel, hvor medlemmerne indplaceres efter deres gennemsnitlige almennyttige bevillinger for de seneste tre år. Det enkelte medlem selvangiver sine almennyttige bevillinger for de enkelte år baseret på deres godkendte regnskaber.

Ved indmeldelse i 1. halvår betales det fulde årlige kontingent, mens kontingentet reduceres med 50 % ved indmeldelse efter den 1. juli.

Kontingentsatser

 • Ved bevillinger under 5 mio. kr. er kontingentet på 30.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 5 og mindre end 25 mio. er kontingentet på kr. 60.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 25 og mindre end 50 mio. kr. er kontingentet på 90.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 50 og mindre end 100 mio. kr. er kontingentet på 120.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 100 og mindre end 250 mio. kr. er kontingentet på 180.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 250 og mindre end 500 mio. kr. er kontingentet på 240.000 kr.
 • Ved bevillinger på mere end 500 mio. kr. er kontingentet på 275.000 kr.