Antallet af fonde, der bevilger mere end 1 mio. kr. er vokset med 49 % i perioden 2016 til 2018. Og i samme periode er antallet af fonde, der bevilger almennyttigt, vokset med 19 %. Læs mere i vores analyse af fonde og foreningers bevillinger i 2018.

I 2018 bevilgede de danske fonde og fondslignende foreninger tilsammen ca. 17 mia. kr. til forskellige formål inden for f.eks. videnskab, folkeoplysning, sociale formål og kultur. Sammenligner man med 2016 og 2017, hvor bevillingerne lå på henholdsvis 16,7 og 17,1 mia. kr., er bevillingsniveauet overordnet set stabilt.

Selv om det samlede bevillingsniveau er stabilt, er der væsentlige bevægelser, hvor især enkelte store fondsbevillinger giver markante udsving i statistikken.

Bevægelserne viser sig bl.a. inden for de forskellige støtteområder, hvor der i 2018 blev bevilget ca. 1,2 mia. kr. mindre til Videnskabelige formål end i 2017. Videnskabelige formål er dog stadig – med omkring halvdelen af de bevilgede midler – det område, der modtager flest fondsmidler. I perioden 2016-2018 er bevillingerne til Kulturelle formål også faldet med 704 mio. kr., mens støtten til Internationale humanitære formål er vokset med 781 mio. kr. i samme periode.

Ser vi på antallet af bevilgende fonde og foreninger, er der sket en markant bevægelse i fondslandskabet de seneste år. I perioden fra 2016 til 2018 er antallet af bevilgende fonde således vokset med 767 – eller 19 %. Og samtidig er der 174 flere fonde, der bevilger mere end 1 mio. kr. Ud af de i alt 4.885 fonde og fondslignende foreninger, der bevilgede støtte i 2018, stod de 200 største fonde tilsammen for 92 % af alle bevilgede midler. Og fokuserer vi på de ti allerstørste, stod de tilsammen for 55 %.


Kilder: