I 2018 bevilgede fonde og fondslignende foreninger 1,8 mia. kr. til kulturområdet, hvilket er et fald på 29 % sammenlignet med 2016. I samme periode steg antallet af kulturbevilgende fonde.

Kulturbevillingerne fra fondene og de fondslignende foreninger indgår i et tæt samspil med den offentlige kulturstøtte, og de bidrager til et mangfoldigt kulturtilbud, der giver plads til både det smalle og det brede kulturliv. Denne analyse, der er baseret på tal fra Danmarks Statistiks fondsstatistik dækkende perioden 2016-2018, ser nærmere på det samspil.

Et fald i bevillingerne, særligt til anlægsprojekter

Kulturområdet var den næststørste modtager af fondsbevillinger i 2018, hvilket var det samme i 2016 og 2017.  I 2018 bevilgede fondene i alt 1,8 mia. kr. til kulturområdet. Det svarer til 10,4 % af de samlede fondsbevillinger i 2018, der var på ca. 17 mia. kr. Bevillinger til kulturelle formål faldt i perioden 2016-2018 med 704 mio. kr. Det svarer til et fald på 29 %.

Ser man på de samlede bevillinger til kulturen fra både fonde og det offentlige, var de i 2018 på 19,4 mia. kr. Heraf udgjorde fondenes bevillinger 9 %. Det er en lidt mindre andel end i 2017 og 2016, hvor fondenes bidrag udgjorde henholdsvis 11 % og 13 % af årets samlede bevillinger til kultur.

Faldet i fondenes bevillinger til kulturområdet i perioden hænger tæt sammen med et samtidigt fald i bevillinger til anlægsprojekter. De faldt med 582 mio. kr. i perioden 2016-2018, svarende til et fald på 49 %. Fondenes bevillinger til aktiviteter faldt i samme periode med 9 %.

Markant flere kulturbevilgende fonde

Mens der i perioden 2016-2018 skete et fald i fondsmidlerne til kulturområdet, var der samtidig en markant stigning i antallet af fonde, der bevilgede penge til kulturområdet. I 2016 var der således 617 kulturstøttende fonde, mens der i 2018 var 1.190. Det svarer til en stigning på 93 %. Det er især antallet af fonde med et samlet bevillingsniveau for året på under 250.000 kr., der er vokset. I 2016 var der 362 fonde med bevillinger under 250.000 kr., der bevilgede til kulturområdet, mens det i 2018 var 820 fonde. Det er en stigning på 127 %. I 2018 udgjorde disse fonde 69 % af det samlede antal kulturbevilgende fonde.

Antallet af små fonde fyldte dermed mere i 2018 end i 2016, men det var stadig de store og meget store fonde, der bevilgede langt størstedelen af midlerne til kulturområdet. De 50 mest kulturstøttende fonde stod således for 91 % af den samlede fondsstøtte til kulturen i 2018.

Store forskelle i udviklingen på de enkelte kulturområder

Udviklingen er på kulturområdet er ikke ensartet. Der er store forskelle på udviklingen i fondenes kulturbevillinger inden for de forskellige støtteområder. F.eks. modtog museer 619 mio. kr. mindre i 2018 end i 2016, mens bevillingerne til kulturmiljøer og landskaber derimod voksede med 173 mio. kr. Samtidig faldt bevillingerne til byfester, messer og festivaler med 80 mio. kr., mens bevillingerne til arkiver voksede med 24 mio. kr., og bevillingerne til scenekunst faldt med 70 mio. kr.

Fondssektorens særlige dynamik

Samlet peger analysen også på, at det er vigtigt at være opmærksom på fondssektorens dynamik, hvor bevillinger afhænger af en række afgørende parametre. Bl.a. hvilke projekter og initiativer, der søges støtte til, samt eventuelle ændringer i fondenes strategier. Eksempelvis kan der det ene år være særligt fokus på arkiver blandt museerne, hvilket sandsynligvis vil gøre, at antallet af bevillinger til arkiver vokser. Ligesom færre ansøgninger til store anlægsprojekter betyder færre bevillinger til dette.


Kilder: